สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทุนภายใน >> ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

22 เม.ย 2565 18:15:18

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

บุคลากรสายปฏิบัติการ ที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย (URMS) โดยเข้าไปสมัครได้ที่ http://urms.swu.ac.th พร้อมแนบไฟล์ผ่านระบบ URMS
และจัดทำหนังสือเพื่อเสนอขอรับทุน ตามแบบฟอร์ม (SWURI-R-21) ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือการใช้งานระบบได้ที่ http://www.research.swu.ac.th หรือสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 11017 – 8 , 11082 และ 11096
01 download
02 download
03 download

[กลับหน้าหลัก ]