สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

27 ม.ค 2564 15:13:59

มหาวิทยาลัยครินเตียน กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “นวัตกรรมสังคมและการบริการสุขภาพในยุควิถีชีวิตใหม่หลังวิกฤต COVID-19” (Social Innovation and Healthcare Services in the New Nirmal Post-COVID-19 Era) ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่การพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรมสังคมและการบริการสุขภาพในยุควิถีชีวิตใหม่หลังวิกฤต COVID-19 รวมเป็นเวทีสำหรับ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน
ในการนี้ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการ ดังกล่าว โดยสามารถส่ง ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ (Full Paper) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ https://www.christian.ac.th/conference/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วรรณดี สุทธิศักดิ์ โทรศัพท์มือถือ 083-030-8828 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 034-388-555 ต่อ 1340, 1318
ม.คต.42-3966-2563ว.205 download

[กลับหน้าหลัก ]