สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

20 เม.ย 2563 12:15:52

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำนาประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563
ทั้งนี้รายละเอียดสามารถ download file ได้จาก www.mhesi.go.th เว็บไซด์เดิมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : หนังสือเวียน
อว 0221.1-ว451 download

[กลับหน้าหลัก ]