สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

16 พ.ค 2562 17:01:47

กรมสุขภาพจิตกำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต” (Mental Health in a Changing World : The New challenges) ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต นักวิชาการจากต่างประเทศ ที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับองค์ความรู้สุขภาพจิตที่ทันสมัย มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ ประสบการณ์การดำเนินงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านการส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต รวมถึงสร้างและขยายเครือข่ายการดำเนินงานอันจะส่งผลให้การพัฒนางานสุขภาพจิตมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
กรมสุขภาพจิตจึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่เว็บไซด์ www.aimhc.dmh.go.th ส่งแบบแสดงความจำนงนำเสนอผลงานวิชาการพร้อมผลงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก โดยส่งผลงานเป็นไฟล์ .doc, .docx ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : dmhmeeting2019@gmail.com ภายในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ประสานงาน นางรสสุคนธ์ ชมชื่น โทรศัพท์ 089-600-8382, 081-512-5500 หรือ 02-968-9954 และ นายอภิชา ฤธาทิพย์ โทรศัพท์ 086-784-9256 หรือ 02-590-8568 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับหนังสือตอบรับการนำเสนอผลงานและเชิญเข้าร่วมประชุมฯ ตามมาอีกฉบับหนึ่ง
ติดตามข่าวสารการจัดประชุมวิชาการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.aimhc.dmh.go.th และสอบถามรายละเอียดของการประชุมฯ เพิ่มเติมได้ที่ นางสาวภัคนพิน กิตติรักษนนท์ และนางสาวพาสนา คุณาธิวัฒน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-590-8238, 02-590-8177
สธ 0850/ว2022 download

[กลับหน้าหลัก ]