สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

29 พ.ย 2561 16:43:32

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เล็งเห็นว่า การดำเนินงานวิจัยในลักษณะเครือข่ายวิจัยนานาชาติเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพและผลกระทบสูง ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและก่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการวิจัยในลักษณะที่เป็นเครือข่าย สกว. จึงได้จัดให้ทีทุนสนับสนุน "โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)" ขึ้น
ในโอกาศนี้ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (พคน.) ภายใต้การดำเนินงานของ สกว. จึงใคร่ขอประสาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
การเปิดรับทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ download

[กลับหน้าหลัก ]