สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา

30 เม.ย 2561 15:15:23

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาประจำปี 2561 (Thailand National Conference On Psychology:TNCP 2018 ) ภายใต้หัวข้อ "หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา (Harmony diversity in Psychology Perspective) ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ในการนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัยในงานดังกล่าวฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]